DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM:

 •  

 

 

STATUT

Nadačního fondu:

PRO DĚTSKÝ SMÍCH NADAČNÍ FOND

Čl. 1

Zřízení nadačního fondu

Nadační fond s názvem „Pro dětský smích - nadační fond“ (dále jen „nadační fond”) byl zřízen společností TOP-SKY.STAR s.r.o ,se sídlem Brno, Dlouhé vrchy 64/2, PSČ 644 00 (dále jen „zřizovatel“) jako jediným zřizovatelem na základě zakládací listiny ze dne 19.2. 201 ve formě notářského zápisu obsahující rozhodnutí zřizovatele ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Čl. 2

Název a sídlo nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: Pro dětský smích - nadační fond

2. Sídlem nadačního fondu je: Brno, Dlouhé vrchy 64/2, PSČ 644 00

Čl. 3

Trvání nadačního fondu

Nadační fond byl zřízen na dobu neurčitou.

Čl.4

Účel zřízení nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je :

 •  pomoc onkologicky nemocným dětem

 •  pomoc těžce nemocným dětem

 •  pomoc dětem postiženým autismem

 •  podpora a rozvoj zdravotnické péče o děti

 •  pomoc právnickým a fyzickým osobám provozujícím humanitární aktivity zaměřené na obecně prospěšné cíle a projekty sociálního charakteru

 •  podpora a rozvoj zdravotnictví

 •  pomoc v oblasti výzkumu a vývoje zdravotnictví

Čl. 5

Vklad zřizovatele

Majetkový vklad jediného zřizovatele činil při zřízení nadačního fondu 10.000,- Kč.

Čl. 6

Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:

A. správní rada

B. revizor

 

A. Správní rada

Čl. 7

Postavení a působnost správní rady

 1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu, spravuje jeho majetek, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.

 2. Do výlučné působnosti správní rady patří:

  • vydávat statut nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách

  • schvalovat rozpočet nadačního fondu a rozhodovat o jeho změnách

  • schvalovat řádnou roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadačního fondu (dále jen “výroční zpráva”)

  • rozhodovat o sloučení

  • volit a odvolávat nové členy správní rady a revizora, rozhodovat o odvolání člena správní rady,popř.revizora

  • volit z členů správní rady předsedu a odvolávat jej

  • stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora

  • rozhodovat v dalších záležitostech, které správní radě svěřuje zákon nebo tato zakládací listina

 3. Jménem nadačního fondu navenek jedná předseda správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady

Čl. 8

Složení správní rady a volba a funkční období jejich členů

 1. Správní rada má nejméně tři členy. Členy správní rady jsou :

  •  předseda správní rady Alice Tobiášová, nar 17.10.1975

  • člen správní rady Mgr. Bedřich Snášel, nar 3. 5. 1976

  • člen správní rady Ing. Pavel Tobiáš, MBA, nar 5.12. 1956

 2. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovná volba za člena správní rady je možná.

 3. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce člena správní rady oznámí své odstoupení v průběhu zasedání správní rady, končí výkon její funkce uplynutím dvou měsíců po takovém odstoupení, neschválí-li správní rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.

 4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu.

Čl. 9

Svolání zasedání správní rady

 1. Správní rada zasedá nejméně dvakrát za kalendářní rok.

 2. Zasedání správní rady svolává nejpozději 10 kalendářních dnů před zasedáním její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i jiným způsobem a v jiné lhůtě a době. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Pravidla svolávání zasedání správní rady uvedená výše v tomto odstavci neplatí, pokud by okolnosti vyžadovaly bezodkladné rozhodnutí správní rady a uvedená pravidla by nebylo možno dodržet.

 3. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady nebo revizor.

 4. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.

Čl. 10

Rozhodování správní rady

 1. Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání správní rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

B. Revizor

Čl. 11

Postavení a působnost revizora

 1. Dozorčí rada se nezřizuje. Působnost dozorčí rady vykonává revizor. Revizora jmenuje správní rada. Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Prvního revizora jmenuje zakladatel. Prvním revizorem je: JUDR. Šárka Cechová

 2. Do působnosti revizora patří zejména:

  • kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedené nadačním fondem

  • přezkoumávat roční účetní závěrku a výroční zprávu

  • dohlížet na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací listinou a tímto statutem

  • upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění,

 3. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:

  • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu

  • svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to budou vyžadovat zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.

 4. Revizor nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

 5. Revizor je oprávněn účastnit se zasedání správní rady.

Čl. 12

Volba a funkční období revizora

 1. Revizora volí a odvolává správní rada.

 2. Funkční období revizora je tříleté. Opětovná volba za revizora je možná.

 3. Revizor může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení revizora na svém nejbližším zasedání.

 4. Výkon funkce revizora je nezastupitelný.

HOSPODAŘENÍ NADAČNÍHO FONDU

Čl. 13

Poskytování nadačních příspěvků

 1. Nadační příspěvky budou poskytovány na základě rozhodnutí správní rady

 2. Správní rada rozhoduje na základě návrhu člena správní rady, předsedy správní rady nebo na základě žádosti osoby, které lze nadační příspěvek poskytnout

Čl. 14

Účetní období

Účetní období je totožné s kalendářním rokem, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.

Čl. 15

Účetnictví a účetní závěrka

 1. Nadační fond vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada, která zabezpečuje případné ověření účetní závěrky za příslušný rok auditorem.

 2. Nadační fond je povinen vést účetnictví tak, aby účetní závěrka nadačního fondu sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace nadačního fondu.

 3. Nadační fond vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.

Čl. 16

Hospodaření nadačního fondu

 1. Správní rada může vydat směrnice o hospodaření s majetkem nadačního fondu a opatření k oběhu účetních dokladů s vymezením odpovědnosti za jejich podepisování.

 2. Náklady související se správou musí nadační fond vést odděleně od nadačních příspěvků.

 3. Celkové roční náklady nadačního fondu související s jeho správou nesmí převýšit 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Čl. 17

Výroční zpráva

 1. Správní rada zajistí vypracování výroční zprávy o činnosti nadačního fondu tak, aby výroční zpráva mohla být schválena nejpozději do 30.06. daného roku.

 2. Výroční zpráva obsahuje informace o veškeré činnosti nadačního fondu za předmětné období a zhodnocení této činnosti, a to zejména v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

 3. Nadační fond je povinen umožnit každému do výroční zprávy nahlédnout ve svém sídle.

Čl. 18

Ostatní ujednání

Právní vztahy touto zakládací listinou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, případně statutem nadačního fondu.

V Brně dne 7. května 2013

Za správnost:

Alice Tobiášová

Předseda správní rady

 

Mgr. Bedřich Snášel

člen správní rady

 

Ing. Pavel Tobiáš, MBA

člen správní rady